Uslovi korišćenja


OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Vlasnik portala www.companywall.com je privredno društvo  CompanyWall LTD, Units 15&16, 7 Wenlock Road, N1 7SL, London, United Kingdom.

„Korisnik“  je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik  koji koristi usluge Portala i u potpunosti je saglasan sa Opštim uslovima korišćenja.

Pristupom portalu www.companywall.com saglasni ste sa sledećim uslovima korišćenja:

  1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Kompanija CompanyWall ne pruža garanciju da će Portal ispuniti zahteve korisnika, odnosno da će usluge biti uvek dostupne, tačne, sigurne ili besplatne.

Sadržaj portala je pouzdan, za šta odgovornost snose javni I relevantni sajtovi za poslovne informacije.

  1. LICENCA KORIŠĆENJA

CompanyWall je vlasnik autorskih prava na svim tekstualnim, vizuelnim i audio sadržajima, bazama podataka i progamerskim kodom.

Dozvoljeno je privremeno preuzimanje kopije materijala sa web sajta www.companywall.com samo za ličnu, odnosno nekomercijalnu upotrebu. Usluga podrazumeva davanje licence, ne prenos vlasništa. Pod ovom licencom ne smete da:

Modifikujete ili kopirate materijale na sajtu;

Koristite materijale u komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);

Uklanjate autorska prava ili druge vlasničke oznake iz sadržaja;

Ukoliko prekršite bilo koje od navedenih ograničenja automatski gubite pravo na licencu.

  1. IZJAVA O PRIVATNOSTI, ZAŠTITA I OBRADA PODATAKA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije izvršili smo registraciju zbirki podataka o ličnosti kojima rukujemo u Centralnom registru koji se vodi kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok za tim postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti odnosno General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti, koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine.S obzirom na to da je Republika Srbija kandidat za pristup u članstvo EU, u obavezi je da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. Javni i privatni sektor su u dodatnoj obavezi da štite podatke o ličnosti  građana u skladu sa evropskim standardima.

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na izvor informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija sačuvana, datum nastanka informacije, mesto čuvanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Preduzetnici kao fizička lica

Prema Zakonu o privrednim društvima, preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost. Dakle, postoji razlika između "fizičkog lica" i "fizičkog lica koje obavlja delatnost" - preduzetnika.
Preduzetnici mogu da počnu sa obavljanjem delatnosti tek pošto se upišu u registar privrednih subjekata, nakon čega dobijaju određene podatke, kao što su matični broj i poreski identifikacioni broj. Osim navedenih podataka, ni podaci kao što su brojevi računa, svift kodovi i drugi, koji se uglavnom tiču isključivo delatnosti preduzetnika, ne spadaju u delokrug primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Bezbednost i sigurnost podataka

CompanyWall  posebno vodi računa o bezbednosti ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, CompanyWall primenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio i obezbedio podatke o ličnosti koje obrađuje. Nastojimo da zaštitimo privatnost podataka o ličnosti koje obrađujemo. U slučaju neplanskog otkrivanja preduzećemo razumne korake kako bi ograničili i sprečili otkrivanje podataka.

CompanyWall primenjuje i mere zaštite podataka od slučajnog gubitka, kao i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima.

Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati potpuna bezbednost. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vaša interakcija sa nama nije bezbedna, molimo Vas da nas odmah obavestite o nastalom problemu.

  1. OGRANIČENJA

Ni u jednom slučaju CompanyWall nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe sadržaja na sajtu.

  1. TAČNOST SADRŽAJA

Sadržaji i materijali koji se nalaze na portalu CompanyWall mogu da sadrže tehničke ili fotografske greške. CompanyWall ne garantuje da su svi materijali na internet stranici tačni, potpuni ili aktuelni. CompanyWall može u bilo koje vreme bez prethodne najave da izmeni materijale sadržane na svojoj internet stranici.

CompanyWall nije odgovoran za sve stranice koje su povezane sa portalom, kao ni sa sadržajem koji se nalazi na njima. Sve takve linkove, kao I informacije na njima koristite na sopstvenu odgovornost.

  1. REŠAVANJE SPOROVA

Korisnik i vlasnik će eventualne sporove koji bi mogli da nastanu povodom usluga koje pruža portal, rešavati na miran način. U slučaju da ne mogu da se dogovore, spor će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu.

  1. VALIDNOST OPŠTIH USLOVA I MODIFIKACIJE

Opšti uslovi su na snazi od dana 17.07.2017. godine  do dana  njihovog opoziva, koji će biti objavljen na portalu i poslat na e-mail adrese svim registrovanim korisnicima.

CompanyWall može da revidira sve uslove korišćenja usluga na portalu u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ovog web sajta pristajete da budete vezani za trenutku verziju ovih uslova korišćenja usluge.